کتاب سازدهنی

خودآموز سازدهنی کتاب اول

A Comprehensive Instruction Course Of Playing Harmonica   آموزش هارمونیکا, کتاب اول: نوشته ی منصور پاک نژاد (1380)  Book 1 / Tremolo Harmonic  2001 / Published  چهارده سال پس از انتشار و همزمان با چاپ بیست و دوم کتاب اول, در سال 1394 کتاب طلایی منتشر شد. تفکر آموزشی موجود در کتاب طلایی وامدار تجربیات به دست […]

خود آموز طلایی

GOLDEN BOOK Complementary Tool For Our Harmonica Teaching System کتاب طلایی سازدهنی / همگام با کتاب های اول, دوم  و سوم نوشته ی منصور پاک نژاد /  1394 یک کتاب با بکارگیری سه نوع سازدهنی در درس های آغازین: ترمولو – کروماتیک – دیاتونیک ده سوراخ

خودآموز سازدهنی کتاب دوم

آموزش هارمونیکا, روش تدریس سازدهنی سازدهنی کروماتیک نوشته ی منصور پاک نژاد / کتاب دوم 1382 Book 2 / 2003    For Chromatic Harmonica محتوای آموزشی و نت ها و شیوه ی ارائه قطعات, به سازدهنی کروماتیک اختصاص دارد. این نوع سازدهنی بطور معمول و نسبت به سازدهنی های ترمولو و دیاتونیک ده سوراخ, قابلیت اجرای […]

دیاتونیک 10 سوراخ

” دوره جامع آموزش سازدهنی ” نوشته ی  منصور پاک نژاد کتاب سوم 1386  –  Book 3 کتاب آموزش سازدهنی دیاتونیک Basic Lessons For 10 Hole Diatonic Harmonica آموزش هارمونیکا, تدریس ساز دهنی , “Blues Harp”  کتاب سوم :  (1386)